Zásady zpracování osobních údajů

Registrací na webových stránkách https://www.grantexagro.cz/, tímto

Souhlasím s poskytnutím svých osobních údajů uvedených ve formuláři a uděluji svobodně, dobrovolně a vážně společnosti GRANTEX dotace s.r.o., IČO: 29147832, se sídlem Tržiště 366/13, Praha 1 – Malá Strana, PSČ: 118 00 (dále jako „GRANTEX“) v souladu s příslušnými ustanoveními v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení GDPR“), výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů, kterými jsou zejména jméno, příjmení, kontaktní údaje (telefonní číslo a e-mail).

 

Souhlas uděluji za

a) účelem nabízení obchodu a služeb GRANTEX a/nebo partnerských společností ze skupiny GRANTEX ADVISORY GROUP a zasílání obchodních sdělení ohledně nabízených služeb a zboží a zasílání novinek a

b) za účelem předávání osobních údajů společnostem ze skupiny GRANTEX ADVISORY GROUP, tj. GRANTEX management s.r.o., GRANTEX invest s.r.o., GRANTEX accounting s.r.o., GRANTEX financial services s.r.o., GRANTEX legal s.r.o., advokátní kancelář, dále partnerské společnosti RENOMIA, a.s. (IČO: 48391301, se sídlem Holandská 874/8, Štýřice, 639 00 Brno) a dalším subjektům účastnících se seminářů a jiných akcích, které organizuje některá ze společností ze skupiny GRANTEX ADVISORY GROUP, a to zejména externím přednášejícím a řečníkům na těchto seminářích.

 

Dále zároveň souhlasím, aby GRANTEX použila mnou poskytnutou e-mailovou adresu za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky.

 

Souhlas uděluji na dobu 10 let a beru na vědomí, že jej můžu kdykoliv písemně odvolat. Osobní údaje budou uloženy po dobu, na kterou je udělen tento souhlas, nedojde-li k jeho odvolání ještě před uplynutím této doby. Současně prohlašuji, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé.

 

Poučení o právech:

Beru na vědomí, že mám právo v souladu s čl. 15 Nařízení GDPR získat potvrzení, zda a jaké osobní údaje jsou zpracovávány společností GRANTEX a získat přístup k těmto osobním údajům včetně informací o účelu zpracovávání, kategorii dotčených osobních údajů, příjemcích, plánované době uložení osobních údajů, existenci práva požadovat výmaz nebo opravu osobních údajů, o právu podat stížnost u dozorového úřadu, o zdroji osobních údajů, pokud nebyly získány od subjektu údajů, a o skutečnosti, že dohází k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

 

Dále mám právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, vyjde-li najevo, že osobní údaje jsou nepřesné. V případě zjištění neúplnosti zpracovávaných osobních údajů mám právo na jejich doplnění.

 

Beru dále na vědomí, že mám právo kdykoliv odvolat tento udělený souhlas, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu info@grantex.cz nebo zasláním na adresu sídla společnosti GRANTEX.

 

Jako subjekt údajů mám dále právo na výmaz mých osobních údajů („právo být zapomenout“). Společnost GRANTEX má povinnost osobní údaje vymazat bez zbytečného odkladu, a to v případě, že:

  • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány,
  • subjekt údajů odvolal svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů, na základě kterého byly osobní údaje zpracovávány, a není zde žádný další právní důvod pro jejich zpracovávání,
  • osobní údaje byly zpracovávány protiprávně,
  • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené právem Evropské unie nebo českým právním řádem,
  • se jedná o osobní údaje dítěte mladšího 15 let shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti, a nebyl k jejich zpracovávání souhlas udělen nebo schválen osobou, která vykonává rodičovskou zodpovědnost k dítěti.

Beru na vědomí, že mám právo na omezení zpracovávání mých osobních údajů správcem, pokud

a) budu popírat přesnost osobních údajů (a to po dobu ověření jejich přesnosti),

b) bude zpracovávání protiprávní a já jako subjekt údajů požádám o omezení použití osobních údajů, místo jejich výmazu, nebo

c) výše uvedené osobní údaje budu potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, byť GRANTEX je již nebude potřebovat pro účely zpracování.

 

Dále beru na vědomí, že mám právo na přenositelnost osobních údajů. Požádám-li o to společnost GRANTEX, předá GRANTEX moje osobní údaje přímo jinému správci, anebo mám právo je získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

 

Konečně, budu-li se domnívat, že zpracováváním mých osobních údajů dochází k porušení Nařízení GDPR, mám jako subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně u dozorového úřadu jiného členského státu.

Přejít nahoru